ΟΔΕ Δι@ύγεια (Ανακοινώσεις-οδηγίες)

Ενημερωτικά αρχεία για τη Διαύγεια και οδηγίες για την εφαρμογή της εφαρμογής "Δι@ύγεια" στον ΔΟΠΑΠ. Επικοινωνία με την ΟΔΕ στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σελίδα της ΟΔΕ στο Εθνικό Τυπογραφείο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/dopap/

 

Μέλη της ΟΔΕ:

 

Κοσμάς Ιωάννης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κολιακουδάκη Ηρώ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σκιάνη Ρούλα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη Δι@ύγεια:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ

 

ΣΧΕΤ.:

 1. 1.Ν3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
 2. 2.Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010
 3. 3.Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20868/29-9-2010, με ΑΔΑ: 4ΙΚΥΚ-Γ
 4. 4.Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 2016/16-1-2011, με ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-6
 5. 5.Απόφαση 1/20-5-2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΛΥΡ-Π της Προέδρου το Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό της Ο.Δ.Ε. του προγράμματος Δι@υγεια

 

Καθορισμός Αναρτητέων Πράξεων

 

Ο Ν3861/2010 καθώς και οι επόμενες ερμηνευτικές εγκύκλιοι καθορίζουν ποιες πράξεις είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο. Ο διατάκτης (στην προκειμένη η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ) είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει το εάν μια πράξη είναι αναρτητέα ή όχι (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3861/2010).

 

Οι αναρτητέες πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3861/2010 είναι οι παρακάτω:

 • Νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
 • Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
 • Προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
 • Λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν στην οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας. Είναι προφανές ότι στην εξαίρεση αυτή υπόκεινται και οι πράξεις που αφορούν το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία,
 • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
 • Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών, καθόσον η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου,
 • Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών. Επίσης, πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση των πράξεων αυτής της κατηγορίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης.
 • Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι. Διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών οι οποίες, βάσει ειδικών διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). Ομοίως, πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία αυτών των επιτροπών.
 • Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων,
 • Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
 • Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 • Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
 • Το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
 • Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
 • Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),
 • Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των ΟΤΑ ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σκοπό το δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της δημόσιας περιουσίας,
 • Τον έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της δημόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δημοσιοποίηση των πράξεων: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών και αποχαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
 • Οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με σχετική αναφορά εκείνων, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές από τον οικείο Υπουργό,
 • Οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 • Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

Η διαφάνεια ως προς τους όρους λειτουργίας της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις υπηρετείται και από τη ρύθμιση του άρθρου 8, σύμφωνα με την οποία υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

 

Αποστολή αρχείων στην ΟΔΕ

 

Όσες πράξεις έχουν χαρακτηριστεί «αναρτητέες στο διαδίκτυο» αποστέλλονται στην ΟΔΕ Διαύγεια σε δύο μορφές: Σε ηλεκτρονική προκειμένου να αναρτηθεί και σε χαρτί με τις υπογραφές προκειμένου να μπει στο αρχείο.

 

Τα αρχεία (σε μορφή Microsoft Word (.doc)) αποστέλλονται στο e-mail: diavgeia@dopap.gr εκτός και αν έχει γίνει κάποια άλλη συνεννόηση με κάποιο μέλος της ΟΔΕ.

 

Μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου

 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη λειτουργία της ΟΔΕ μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα παρακάτω μέλη της ΟΔΕ:

 

ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              gkosmas@dopap.gr                  2106543879 επιλ. 6 / εσωτ.: 114

ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                               lvlaxos@0157.syzefxis.gov.gr     2106543879 / εσωτ.: 115

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ            tpapadopoulos@dopap.gr          2106543879 επιλ. 2 / εσωτ: 113

 

Διεύθυνση

 

Για να διαβάζετε τις αποφάσεις που είναι δημοσιευμένες στη Διαύγεια του ΔΟΠΑΠ μπορείτε να μπαίνετε σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις:

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dopap

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dopap

 

http://www.dopap.gr/index.php?option=com_newsfeeds&view=category&id=3&Itemid=8

 

 

Χαρακτηριστικά αρχείου

 

Τα κείμενα που αποστέλλονται στην ΟΔΕ είναι μορφής .doc (Microsoft Word 2003 ή παλαιοτέρων). Ενδεχομένως κάποιοι Υπολογιστές να διαθέτουν μεταγενέστερες εκδόσεις του Microsoft Word (δηλ. 2007 ή 2010) οι οποίες αποθηκεύουν τα αρχεία με προεπιλεγμένη μορφή ως .docx . Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να μετατρέπονται σε .doc πριν σταλούν στην ΟΔΕ.

 

Για λόγους ομοιομορφίας των αποφάσεων και λοιπών αναρτητέων εγγράφων θα πρέπει όλα τα έγγραφα να έχουν ενιαία δομή και εμφάνιση. Για τον λόγο αυτό η ΟΔΕ προχώρησε στη δημιουργία πρότυπων εγγράφων τα οποίο θα χρησιμοποιούν όλοι όσοι γράφουν τις σχετικές αποφάσεις. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στη διεύθυνση:

 

http://www.dopap.gr/doc/protypa/


 

Αριθμός Πρωτοκόλλου και χειρόγραφες διορθώσεις: Ο αριθμός πρωτοκόλλου και κάθε άλλο στοιχείο του εγγράφου το οποίο ενδεχομένως προστεθεί χειρόγραφα από τον Υπογράφοντα θα πρέπει να εμπεριέχεται στο έγγραφο word (.doc) το οποίο θα αποσταλεί στην ΟΔΕ, προκειμένου να αναρτηθεί.

 

Αποθήκευση-αποστολή: Προτείνουμε να αποθηκεύετε τα έγγραφα προς δημοσίευση με όνομα ίδιο με τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου. Δηλαδή έστω ένα έγγραφο με αρ. πρωτοκόλλου 658 και ημερομηνία έκδοσης 21/2/2011 τότε το αποθηκεύουμε με όνομα: 00658_21-02-2011.doc.

 

Το έγγραφο αποστέλλεται στο e-mail diavgeia@dopap.gr ή σε κάποιου από τα μέλη της ΟΔΕ.

 

Προσοχή: Ενημερώνουμε πάντα τηλεφωνικά τα μέλη της ΟΔΕ μόλις κάνουμε κάτι από τα παραπάνω έτσι ώστε να μπορέσουν εκείνα να ενεργήσουν άμεσα:

 

Στοιχεία Γραμματοσειρών: Χρησιμοποιούμε την γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος 11 για το κείμενο και μέγεθος 16/bold για τους τίτλους.

 

Επιβεβαίωση ανάρτησης: Η ΟΔΕ μόλις αναρτήσει το έγγραφο αποστέλλει στο e-mail του εκδότη (μέσω του συστήματος αυτόματης επιβεβαίωσης της Διαύγειας) το αναρτημένο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΔΑ του. Εάν ο εκδότης δεν διαθέτει e-mail το παραπάνω έγγραφο θα εκτυπώνεται και θα δίνεται με Υ/Σ.

 

Άλλες παρατηρησεις

 

 1. 1.Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να βοηθήσουν την ΟΔΕ στο έργο της έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τον σκοπό της. Προς αυτήν την κατεύθυνση παρακαλούνται όπως αποστέλλουν στην ΟΔΕ τα έγγραφα προς δημοσίευση το αργότερο μέχρι τις 14:00 για να δημοσιεύονται αυθημερόν και να ενημερώνουν τηλεφωνικά αμέσως μόλις στείλουν τα έγγραφα. Έγγραφα τα οποία αποστέλλονται μετά τις 14:00 ενδεχομένως να αναρτώνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα ανάλογα με το φόρτο εργασίας της ΟΔΕ.

 

 1. 2.Η ΟΔΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των εγγράφων που αναρτώνται, συνεπώς οι εκδότες των εγγράφων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το περιεχόμενο των κειμένων μιας και εάν αναρτηθεί μια απόφαση στο Δι@ύγεια δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσής της.

 

 1. 3.Οι εκδότες των εγγράφων του ΔΟΠΑΠ είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν εάν το έγγραφο το οποίο υπογράφουν είναι ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και σε καμία περίπτωση η ΟΔΕ δεν ευθύνεται εάν εκδοθεί απόφαση ή έγγραφο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ και δεν έχει δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια εάν δεν έχει ενημερωθεί από τον εκδότη. Ως Αναρτητέες αποφάσεις, πράξεις κά εννοούνται όλες οι πράξεις των διοικητικών οργάνων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. του ίδιου νόμου και στην ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Τα μέλη της ΟΔΕ:

 

ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com