107/2012 - Απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης και επισκευής αντλίας ποτίσματος γηπέδου Μ. Μαρσώ του Δ.Ο.Π.Α.Π.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ κα. Ευαγγελοπούλου Ελένη, έχοντας υπόψη:

 

1.      Την υπ. αρίθμ. 45/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί συστάσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/τ.β/17-5-2011

2.      Την υπ. αρίθμ. 46/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π.

3.      Π.Δ. 28/80

4.      Νόμος  3731/2008

5.      Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί χρηματικών ορίων υπηρεσιών

6.      Τη διάθεση πίστωσης  20/06-03-2012  (ΑΔΑ: Β440ΟΛΥΡ – Φ77) από τον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π. από τον ΚΑ 6264 ύψους 5.000,00 €

7.      Τη δέσμευση πίστωσης 358/06-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΘΟΛΥΡ - Γ9Β) από τον ΚΑ 6264 ύψους 5.000,00 €

8.      Το γεγονός ότι η δαπάνη  αντικατάστασης και επισκευής της αντλίας ποτίσματος στο γήπεδο  Μ. Μαρσώ  δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € ετησίως.

9.Τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Π.

10.  Την Προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης και επισκευής της αντλίας ποτίσματος γηπέδου Μ. Μαρσώ  του Δ.Ο.Π.Α.Π. ποσού 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) στην εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

2. Η δαπάνη του ποσού των 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  θα βαρύνει τον ΚΑ 6264 έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Dr.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

download

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com