106/2012 - Απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας επισκευής τρακτέρ γηπέδου Μ. Μαρσώ του Δ.Ο.Π.Α.Π.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ κα. Ευαγγελοπούλου Ελένη, έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ. αρίθμ. 45/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί συστάσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/τ.β/17-5-2011

2.      Την υπ. αρίθμ. 46/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π.

3.      Π.Δ. 28/80

4.      Νόμος  3731/2008

5.      Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί χρηματικών ορίων υπηρεσιών

6.      Τη διάθεση πίστωσης  20/06-03-2012  (ΑΔΑ: Β440ΟΛΥΡ – Φ77) από τον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π. από τον ΚΑ 6262 ύψους 8.000,00 €

7.      Τη δέσμευση πίστωσης 262/22-02-2012 (ΑΔΑ: Β44ΘΟΛΥΡ - ΔΜΥ) από τον ΚΑ 6262 ύψους 8.000,00 €

8.      Το γεγονός ότι η δαπάνη της επισκευής τρακτέρ γηπέδου Μ. Μαρσώ  δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € ετησίως.

9.Τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Π.

10.   Την Προσφορά της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας επισκευής τρακτέρ γηπέδου Μ. Μαρσώ  του Δ.Ο.Π.Α.Π. ποσού 479,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) στην εταιρεία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΥ».
  2. 2. Η δαπάνη του ποσού των 479,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  θα βαρύνει τον ΚΑ 6262 έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Dr.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

download

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com