57/2015 - Υπερωρίες Σεπτεμβρίου 2015

 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού κος. Μιχάλης Τράκας Μιχάλης, έχοντας υπόψη:

α) Την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/Β17-05-2011, με την οποία συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου-Χολαργού και ισχύει από 19/05/2011.

β) Την υπ’ αριθ. 146/17-09-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ.

γ) Το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 2503/97.

δ) Τις διατάξεις του άρθ. 58 παρ. δ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ε) Ότι η υπερωριακή εργασία είναι μέσα στα όρια που καθορίζει o N. 4024/2011 (ΦΕΚ 297/2003).

στ) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ107/Α΄), με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011.

ζ) Τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) παρ. 1 του άρθρου 38.

η) Το από 2/9/2011 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθ. πρωτ. 2/62732/0022.

θ) Την απόφαση 3/2015 Προέδρου περί καθορισμού ωρών εξαιρέσιμων αργιών έτους 2015.

ι) Τις ανάγκες του ΔΟΠΑΠ και την έλλειψη προσωπικού, που επέβαλλαν οι υπάλληλοί του να απασχοληθούν απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες για να καλύψουν τις ανάγκες του, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη αναγκών του ΔΟΠΑΠ για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015, στους παρακάτω υπαλλήλους με τις αντίστοιχες ώρες :

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΜΚ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

ΝΥΧΤ.

ΑΠΟΓΕΥΜ.

1

ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γ

2

1 ΗΜΕΡΑ = 8 ΩΡΕΣ

2

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δ

3

4 ΗΜΕΡΕΣ = 16 ΩΡΕΣ

4

ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γ

0

3 ΗΜΕΡΕΣ = 16 ΩΡΕΣ

 

 

5

ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

Ε

3

2 ΗΜΕΡΕΣ = 8 ΩΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ=

8 ΩΡΕΣ

6

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Β

3

2 ΗΜΕΡΕΣ = 16 ΩΡΕΣ

10 ΗΜΕΡΕΣ = 20 ΩΡΕΣ

7

ΤΑΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ε

3

3 ΗΜΕΡΕΣ = 16 ΩΡΕΣ

10 ΗΜΕΡΕΣ = 20 ΩΡΕΣ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

download

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com