44/2015 - Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης και τοποθέτησης ηχητικών συστημάτων για την καταληκτική εκδήλωση προγραμμάτων Δ.Ο.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ κ. Τράκας Μιχαήλ, έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθ. 45/3-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί συστάσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/τ.β/17-5-2011

2. Την υπ’ αριθ. 146/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ.

3. Π.Δ. 28/80

4. Νόμος 3731/2008

5. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί χρηματικών ορίων υπηρεσιών

6. Τη διάθεση πίστωσης 35/12-05-2015 (ΑΔΑ: ΨΕΨΟΟΛΥΡ – ΡΝ2) από τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δ.Ο.Π.Α.Π. από τον ΚΑ 70-6471.000 ύψους 990,00 €

7. Την δέσμευση πίστωσης 84/05-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΣΕΟΛΥΡ - 245) από τον ΚΑ 70-6471.000 ύψους 990,00 €

8. Την προσφορά της εταιρείας 01/09/2015

9. Την ανάγκη ενοικίασης και τοποθέτησης ηχητικών συστημάτων για την καταληκτική εκδήλωση προγραμμάτων Δ.Ο.Π.Α.Π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης και τοποθέτησης ηχητικών συστημάτων για την καταληκτική εκδήλωση προγραμμάτων Δ.Ο.Π.Α.Π. ύψους 676,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με ΑΦΜ 105759239.

2. Η δαπάνη του ποσού των 676,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) θα βαρύνει τον ΚΑ 70-6471.000 έτους 2015 του Δ.Ο.Π.Α.Π.

3. Το τιμολόγιο θα κοπεί επί πιστώσει.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

download

 

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com