Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ιατρού ορθοπεδικού

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου – Χολαργού,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό, να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας θέσης ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού .

Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009

2.     Την 146/2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί Προέδρου-Αντιπροέδρου ΔΟΠΑΠ

3.     Το ΦΕΚ σύστασης του ΔΟΠΑΠ (877/τβ/17-5-11)

4.   Τον ΟΕΥ του ΔΟΠΑΠ ( ΦΕΚ 3535/τβ/31-12-12)

5.   Την με αρ. 9/07-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ.

6.       Το εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ Α.Π. 621/ 17-5-14

7.    Την ΚΥΑ  39697/15-10-14  περί εγκρίσεως συμβάσεων έργου για το ΔΟΠΑΠ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι σύμβαση έργου, το δε  αντικείμενό της θα είναι η ιατρική μέριμνα των αθλούμενων στις εγκαταστάσεις  του ΔΟΠΑΠ και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

-        Άδεια άσκησης επαγγέλματος

-        Έγγραφο πιστοποίησης ειδικότητας ορθοπεδικού 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως και 23/10/2014, αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-        Βιογραφικό σημείωμα

-        Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

-        Αντίγραφο χορήγησης άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορθοπεδικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής

-        Αντίγραφο βεβαίωσης ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

-        Αντίγραφο χορήγησης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

-        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

-     Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο προσωπικού του ΔΟΠΑΠ όλες τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες 9:00 – 15:00, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, ο ΔΟΠΑΠ θα αποφασίσει σχετικά και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στο χώρο ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ και στην ιστοσελίδα του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6543879 εσωτ. 119 (κ. Κολιακουδάκη Ηρώ)  και στην ιστοσελίδα www.dopap.gr.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

download

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com