56/2014 - Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση

  1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και   Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού κος.  Τράκας Μιχάλης, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθ. 58 παρ. δ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

β) Την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/Β17-05-2011, με την οποία συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου-Χολαργού και ισχύει από 19/05/2011.

γ) Την υπ’ αριθ. 146/2014   απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣ  Δ.Ο.Π.Α.Π.

(δ) Τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 38 & 39 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/2011) περί του νέου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ελέγχονται από το Κράτος.

(ε) Τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ 3535/Β/31-12-2012) όπως ισχύει.

(στ) Την υπ’ αριθ. 2/10-01-2013 διαπιστωτική απόφαση Προέδρου Δ.Ο.Π.Α.Π. περί κατάταξης του προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Π. σε οργανικές θέσεις (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΟΛΥΡ-34Ζ).

(ζ) Την υπ’ αριθ. 18/01-04-2013 απόφαση Προέδρου περί ορισμού αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΛΥΡ-ΘΩ6).

(η) Τις διατάξεις των άρθρων 196 και 197 του Ν.3584/2007.

(θ) Την αριθ. πρωτ.   980 /26-09-2014 αίτηση παραίτησης από το Δ.Ο.Π.Α.Π., του  Καλαμάρα Αλέξανδρου - Μιχαήλ  του Σωτηρίου, κατηγορίας  ΔΕ  κλάδου Διοικητικού  (με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου  Χρόνου).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Καλαμάρα Αλέξανδρου - Μιχαήλ του Σωτηρίου, κατηγορίας ΔΕ  κλάδου Διοικητικού με βαθμό Ε΄,  (με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου  Χρόνου),  από τον Δ.Ο.Π.Α.Π., από 17/10/14.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ

ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 Κοινοποίηση

•Ενδιαφερόμενος

•Γραφείο Προσωπικού

•Μισθοδοσία

download

 

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com