Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-169 για :πληρωμής κατανάλωσης νερού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-153 με ΑΔΑ ΨΘΙΚΟΛΥΡ-ΘΝΓ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΛΦ3ΟΛΥΡ-35Μ
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-168 για :πληρωμής κατανάλωσης ρεύματος -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-151 με ΑΔΑ 6ΡΜΦΟΛΥΡ-ΠΘΑ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΤΜΒΟΛΥΡ-ΒΡ1
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-167 για :πληρωμής τακτικών αποδοχών προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-10 με ΑΔΑ ΨΩΣ8ΟΛΥΡ-72Χ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΣΘΛΟΛΥΡ-ΚΜΧ
 4. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-166 για :πληρωμής εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-7 με ΑΔΑ ΨΟΚΡΟΛΥΡ-Ψ08
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΔΕ0ΟΛΥΡ-ΥΛΚ
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-165 για :πληρωμής τακτικών αποδοχών προσωπικού Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-5 με ΑΔΑ ΨΜΛ7ΟΛΥΡ-90Θ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΨΙ7ΟΛΥΡ-1Ο8
 6. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-164 για :πληρωμής τηλεφωνικών, τηλεγραφικών και τηλετυπιών τελών εσωτερικού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-44 με ΑΔΑ ΩΣΡΥΟΛΥΡ-ΧΒΒ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΔΧ3ΟΛΥΡ-ΝΚΚ
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-163 για :πληρωμής αποζημίωσης και εξόδων κίνησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (αρθ. 140 ΚΔΚ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-14 με ΑΔΑ ΨΨΚΥΟΛΥΡ-ΥΝΦ
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΨ20ΟΛΥΡ-ΚΒ9
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-162 για :πληρωμής εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΤ1ΝΟΛΥΡ-63Φ
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-161 για :πληρωμής εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-21 με ΑΔΑ 6Χ0ΒΟΛΥΡ-ΖΞ5
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΡ1ΜΟΛΥΡ-ΙΘ1
 10. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-160 για :απόδοσης φόρων μισθωτών υπηρεσιών
  Ημ/νια: 03/07/2020 14:18:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΕ2ΔΟΛΥΡ-5Λ5

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com